77% HOẠT ĐỘNG CỦA NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG LÀ NGỒI

Với báo cáo điều tra sinh hoạt của 7.999 người, thì 77% hoạt động của nhân viên văn phòng là NGỒI

Theo #fukuske con số phần trăm (77%) đáng để báo động với tình hình này!

Bởi tình trạng ngồi nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhân viên công sở.#Bệnh_suy_tĩnh_mạch cũng phát sinh từ việc ngồi nhiều!!!

Leave a Comment